Monday, May 9, 2011

योजना अखल्याने होणारा फायदायोजना तयार करण्यासाठी खर्च केलेला एक मिनिट ती योजना अमलात अणताना दहा मिनिटे वाचवतो.

Image Source: Ed Yourdon